Privacy verklaring Dordrecht Marketing en Partners

Dordrecht Marketing en Partners, gevestigd aan Spuiboulevard 99 3311 GN Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Dordrecht Marketing en Partners
Spuiboulevard 99 
3311 GN Dordrecht 
078-7708777
KVK 24413671
BTW-nr NL 8178.94.391 B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dordrecht Marketing en Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaal- en factureringsinformatie zoals bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Locatiegegevens (Google Analytics)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Dordrecht Marketing en Partners gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dordrecht Marketing en Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of evenementenagenda
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor NDTRC en/of chatfunctie
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld dat het winkelmandje bewaard blijft bij een volgend bezoek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dordrecht Marketing en Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@vvvzhz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dordrecht Marketing en Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dordrecht en marketing en Partners) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dordrecht Marketing en Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dordrecht Marketing en Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
We zetten betaaldiensten als iDEAL of PayPal in om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken.
Onze webshops gebruiken de software van Myshop.com, lees hier het privacy beleid van Myshop.com (mijnWinkel BV).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dordrecht Marketing en Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@vvvzhz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dordrecht Marketing en Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.
Dordrecht Marketing en Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@vvvzhz.nl

 • print